BelépésNaptár

október 2021
H K SZ CS P SZ V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Köszönjük!

Térkép


Diósgyőri Görög Katolikus Templom nagyobb térképen való megjelenítése

Statisztika

Az Egyházközségi oldal indulása:
2007. május

2007. október 29. óta:

látogatónk volt.

---
 

a nagyszombat esti nagy alkonyati zsolozsmán Bazil liturgiával

 

Pap (bezárt királyi ajtóval, az oltárnál, teljes liturgikus díszben): Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa most és mindenkor és örökkön-örökké!

Nép:Ámen.

         Jertek imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

         Jertek imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

         Jertek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, * a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket!

 

A pap az ikonosztázion előtt halkan mondja az esti papi imákat.

 

103. zsoltár

Áldjad, én lelkem, az Urat, * Uram, Istenem, fölötte fölséges vagy! * Dicsőítésbe és ékességbe öltöztél, * köntösként világosságot öltöttél magadra, * kiterjeszted az eget, mint sátortetőt. * Ki befödöd vizekkel annak felső részeit; * ki felhőket teszel fogatoddá, * ki a szelek szárnyain jársz. * Angyalait szélvésszé teszi, * és szolgáit égető tűzzé. * Ki a földet szilárd alapra helyezted, * nem fog ingadozni örökkön örökké. * A vízmélység öltözet gyanánt födte azt, * a hegyeken vizek állottak. * Feddésed elől elfutottak, * mennydörgésed szavától megijedtek. * A hegyek fölemelkedtek, a völgyek alászállottak * azon helyre, melyet nekik alapítottál. * Határt szabtál, melyet nem fognak áthágni, * és nem térnek vissza a földet elborítani. * Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben, * a hegyek között folynak a vizek. * Iszik azokból minden mezei vad, * szomjasan utánuk sóvárognak a vadszamarak. * Azok mellett fészkelnek az égi madarak, * a kősziklák közül szózatot adnak. * Fönséges hajlékodból megöntözöd a hegyeket, * műveid gyümölcsével jóllakik a föld. * Füvet sarjasztasz a jószágnak, * és kalászokat az emberek szolgálatára, * hogy kenyeret termeljenek a földből, * és bor vidámítsa az ember szívét, * hogy arcát olajjal derítse föl, * és kenyér adjon erőt az ember szívének. * Teleszívják magukat a mező fái * és a Libanon cédrusai, melyeket ültetett. * Ott raknak fészket a madarak, * tetejükön tanyázik a gólya. * A magas hegy a szarvasok, * a szikla a nyulak menedéke. * A Holdat időmértékül teremtette, * a Nap ismeri lenyugtának idejét. * Sötétséget támasztasz és éj van. * Leple alatt mind kimennek az erdei vadak, * a prédáért ordító oroszlánkölykök, * melyek az Istentől várják étküket. * Fölkel a Nap, s ők összegyűlnek, * és tanyáikon szenderegnek. * Kimegy az ember munkájára és dolgára napestig. * Mily nagyszerűek a te műveid, Uram! * Bölcsességedben alkottál mindent, * betöltik a földet teremtményeid. * Ez a nagy és széles öblű tenger, * hemzseg benne számtalan élőlény, * a kicsiny állatok a nagyokkal. * Ott járnak a hajók, s a cethal, * melyet azért alkottál, hogy játszadozzon benne. * Mindnyájan tőled várják, hogy eledelt adj nekik alkalmas időben. * Te adsz nekik, ők gyűjtenek, * ha megnyitod kezedet, mindnyájan betelnek jóságoddal. * De ha elfordítod arcodat, megrendülnek, * ha megvonod leheletüket, kimúlnak és a porba visszatérnek. * Ám ha kiárasztod Lelkedet, életre kelnek, * és megújítod a föld színét. * Legyen az Úré a dicsőség mindörökké! * Lelje örömét műveiben az Úr, * aki rátekint a földre és megrendíti azt, * a hegyeket megérinti és füstölögnek. * Énekelni fogok az Úrnak életemben, * zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. * Legyen kellemes számára beszédem, * én pedig az Úrban fogok gyönyörködni. * Fogyjanak el a bűnösök a földről, * és a gonoszok úgy, hogy ne is legyenek! * Áldjad, én lelkem, az Urat!

         Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! (3x)

Pap (a zárt királyi ajtó előtt): Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Szentséges főpásztorunk, N. pápáért, Istenszerető N. metropolitánkért, N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked Uram!

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

 

1. hang

Uram, tehozzád kiáltok, *hallgass meg engem; *figyelmezz imádságom hangjára, *midőn tehozzád kiáltok; *’hallgass meg engem, Uram!

Igazodjék fel az én imádságom, *mint a tömjénfüst a te színed elé, *kezeimnek fölemelése *esti áldozat gyanánt! *’Hallgass meg engem, Uram!

 

A MI ESTI IMÁDGAINKAT * fogadd el, szent Urunk, * és add meg bűneink bocsánatát, * ki a felmadást *’ kinyilatkoztattad nekünk!

 

KERÜLJÉTEK MEG NÉPEK A SIONT, * és vegyétek körül falait, * dicsérjetek az ott halottaiból föltámadott Üdvözítőt, * mert ő a mi Istenünk, *’ aki bűneinkből megváltott minket!

 

JERTEK, Ó NÉPEK, * énekeljük, és leborulva imádjuk Krisztust,* dicsőítvén az ő halottaiból való felmadását; * mert ő a mi Istenünk, *’ ki a világot megváltotta a gonosznak álnoktól!

A TE KÍNSZENVEDÉSED ÁLTAL, Krisztus* a mi szenvedésünktől megszabadultunk * és a te feltámasod által* az enyészettől megmenekültünk; *’ Urunk, dicsőség ked!

MA AZ ALVILÁG SÓHAJTVA KIÁLTJA: * Jobb lett volna nekem, * ha nem fogadtam volna be Mária szülöttjét; * ki hozzám leszállva hatalmamat szétrombolta, * az érckapukat összetörte; * és a fogva tartott lelkeket, * Isten lévén fölmasztotta. * Dicsőség a te keresztednek, Uram, *’ és a te föltámadásodnak!

 

MA AZ ALVILÁG SÓHAJTVA KIÁLTJA: * Megtört a hatalmam, * egy halottat fogadtam be, mint bármely holtat, * de semmiképpen nem bírom magamnak megtartani, * elveszítem őt a többivel együtt, * akiken már uralkodtam. * Voltak nekem halottaim ősidőktől fogva, * ő viszont mindet föltámasztotta. * Dicsőség a te keresztednek, Urunk, *’ és a te föltámadásodnak!

 

MA AZ ALVILÁG SÓHAJTVA KIÁLTJA: * Megszűnt a hatalmam; * a pásztort keresztre feszítették, * ő pedig Ádámot fölmasztotta. * Akiken uralkodtam, azokat most elvesztettem. * Kiket elnyeltem, míg erős voltam, * most mind kibocsátottam. * Kiürítette a sírokat a megfeszített, * erőtlen lett a halál hatalma. * Dicsőség a te keresztednek, Urunk, *’ és a te föltámadásodnak!

 

Dicsőség…6. hang

A MAI NAP ELŐKÉPÉT MUTATTA a nagy Mózes, * amikor titokzatosan erre utalt: * „És megáldotta az Isten a hetedik napot”; * mert ez az áldott szombat, * ez a megnyugvás napja, * melyen az Isten egyszülött Fia minden munkától megpihent, * mert midőn gondviselésszerű halálát elszenvedte, * a szombati nyugalmat testileg megtartotta, * de aztán visszatért arra, ami előbb volt, * nekünk föltámadásával örök életet ajánkozva, *’ mint egyetlen jóságos és emberszerető.

 

Most és… 1. hang

AZ EMBERI NEMBŐL KISARJADZOTT dicsőségét e világnak, * az Istennek szüjét, * a mennynek ajtaját, * az angyalok dicséretét, és a hívek büszkegét: * Szűz Máriáténekeljük, * mert ő lett az Istenség ege és hajka. * Ő törte meg a régi ellenkezést, * ő hozott két nekünk, * és a mennyországot megnyi előttünk. * A hitnek ezt az erősgét bírván, * védelmezőnk van a tőle született Urunkban. * Bízzatok tehát, bízzatok Istenpei; *’ mert ő legyőzi az ellenséget, mint eteljes!

 

Körmenet felonban tömjénezővel és evangéliumos könyvvel, a kis bemenet imáját mondva.

Pap: Bölcsesség igazhívők!

 

Nép: Enyhe világossága, * a szent és boldog, * és halhatatlan * mennyei Atya isteni dicsőségének, * Jézus Krisztus! * Eljövén a Napnak lenyugvásához * és látván az esteli fényt; * áldjuk az Atyát * s a Fiút, és a Szentlélek Istent! * Mert te méltó vagy, * hogy minden időben, * szent hangon énekeljünk tenéked, * Isten fia, * ki éltet adsz a világnak; * miért is ez a világ dicsőít téged.

 

Kivonulás könyvének olvasása (13,20-15,19)

 

Elővers: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsőségesen fölmagasztaltatott.

Dániel könyvének olvasása (3,1-88)

 

Elővers: AZ URAT ÁLDJÁTOK, * és magasztaltok őt *’ mindörökké!

 

Pap:Mert szent vagy te, mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép:Ámen.

 

Nép: Akik Krisztusban * keresztelkedtetek, * Krisztusba öltözködtetek. *’ Alleluja! (3x)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen. Krisztusba öltözködtetek. *’ Alleluja!

Akik Krisztusban * keresztelkedtetek, * Krisztusba öltözködtetek. *’ Alleluja!

 

Pap:Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen, 8. hang

Kántor: Az egész föld imádjon téged és énekeljen néked, * s mondjon dicséretet a te nevednek!

Nép: Mondjon dicséretet a te nevednek!

Pap:Bölcsesség!

Felolvasó:Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének olvasása (6,3b-11)

Pap:Figyelmezzünk!

Felolvasó: „Testvérek…”

Pap:Békesség néked! Bölcsesség, Figyelmezzünk!

Alleluja helyett prokimen, 7. hang, mialatt a papság (és a templom) fehérbe öltözik.

Nép: Keljföl Isten, * ítéld mega földet, * mert te örökségül *’ rod a nemzeteket!

Elővers: Isten megáll az istenek gyülekezetében, és ítéli abban az isteneket.

Elővers: Meddig ítélkeztek álnokul, meddig pártoljátok a bűnösöket?

Elővers: Védjétek meg az árva és a szűkölködő jogát, szolgáltassatok igazságota megalázottnak és a szegénynek!

Elővers: Mentsétek meg a nyomorgót és a szegényt, és szabadítsátok ki a bűnös kezéből!

Elővers: De ők nem tudják ezt és nem értik, sötétségben járnak, rendüljön meg a föld minden alapja.

Elővers: Én mondtam: istenek vagytok és a Magasságbeli fiai mindnyájan, mégis meghaltok mint emberek, és mint a főemberek bármelyike, elhullotok.

Pap:Bölcsesség, igazhívők! Hallgassuk a szent evangéliumot, szent Máté evangéliumának olvasása! (Mt 28, 1-20)

Nép: Dicsőség néked, Uram!

Evangélium.

Nép: Dicsőség néked, Uram!

Tovább a szokott módon Szent Bazil liturgiája.

Kerub-ének helyett 8. hang, mintadallam:

HALLGASSON * MINDEN EMBERI TEST, * és félve és rettegve álljon, * és semmi földit magában ne gondoljon. * Mert a kilyok Királya * és az uralkodók Uralkodója jön, * hogy magát feláldozza, * és a veknek eledelül adja. **

Nagy bemenet.

Előtte mennek az angyali rendek, * az összes Kezdetek és hatalmak, * a sokszeKerubok és a hatszárnyú Szeráfok, * arcukat elfödve és ezen éneket hangoztatva: * Alleluja, alleluja, alleluja.

 „Valóban méltó…” helyett a kánon IX. irmosza:

Amboni ima után lítiai kenyéráldás:

Pap:Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép:Uram irgalmazz!

Pap: ÚR JÉZUS KRISZTUS Istenünk, ki az öt kenyeret megáldottad és vele ötezer embert megelégítettél, magad Uralkodónk, áldd meg ezen kenyereket, búzát, bort, és olajat is! Szaporítsd meg mindezeket e községben (városban) és az egész világon és a belőlük ízlelő híveket szenteld meg. Mert te vagy, ki mindent megáldasz és megszentelsz, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítést zengünk, kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép:Ámen.

Pap (tömjénezve az ajánlatokat): Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké!

Nép: Áldott legyen az Úr neve mostantólmindörökké!

Áldott legyen az Úr neve * mostantólmindörökké!

Elbocsátó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" KÖZÖS DIÓHÉJ "

Adó 1+1 % - Támogatás

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:

0011

  
Az Egyházközségünket támogató
Kis Szent Teréz Alapítvány adószáma:

18410215-1-05

Tájékoztató az 1 % felajánlásáról 

 

Az Egyházközség számlaszáma:

10700086-66754772-51100005

Egyházfenntartás

Hogyan támogathat minket?

>>>Kattintson ide<<<

Hitoktatási körlevél MKPK

A Magyar Katolikus Püspöki Kar
hitoktatásról szóló körlevele

és Nyilatkozat

ide kattintva olvasható

Képviselőtestület

AZ EGYHÁZKÖZSÉG

KÉPVISELŐTESTÜLETE

>>>kattintson ide<<<

Ajánlott oldalak

 

Keresés

Régi oldalunk...

Régi oldalunk

MEGSZŰNT!!!

már nem talál

archív tartalmakat:

www.diosgyorgk.fw.hu

Már nem frissül tovább,

és elmúlt eseményeink

már nem tekinthetőek meg.

VÉGE...

Ki olvas minket?

Oldalainkat 39 vendég böngészi